Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

An du niên trong phong thủy

An du niên biến quái trong phong thủy

Trong Phong thủy, nếu đem mệnh quái phối hợp với trạch quái thì ta được Du niên biến quái. Du niên biến quái là phương thức biến đổi quẻ để định đoán cát hung. Dưới đây là bài ca quyết về Du niên biến quái.
Nhất biến thượng Sinh khí
Nhì biến trung Ngũ quỷ
Tam biến hạ Diên niên
Tứ biến trung Lục sát
Ngũ biến thượng Hoạ hại
Lục biến trung Thiên y
Thất biến hạ Tuyệt mệnh
Bát biến trung Phục vị.

Chú ý : 

  1. Sinh khí, Ngũ quỷ, Diên niên, Lục sát, Hoạ hại, Thiên y, Tuyệt mệnh và Phục vị là Du niên biến quái ứng với tám hướng.
  2. Trong mệnh quái phân ra hào thượng, trung và hạ tính từ trên xuống dưới.

Ví dụ: Mệnh Quái là quẻ Khôn ta biến đổi quẻ như sau :

Lần thứ nhất, hào thượng Âm chuyển thành Dương, quẻ Khôn sẽ đổi thành quẻ Cấn, như vậy xét theo Hậu Thiên bát quái, hướng Đông Bắc là hướng Sinh khí đối với gia chủ.
Tương tự, lần thứ 2 thành quẻ Tốn – hướng Đông Nam là Ngũ quỷ Lần thứ 3 thành quẻ Càn – hướng Tây Bắc là Diên niên (Phúc đức)
Lần thứ 4 thành quẻ Ly – là Lục sát
Lần thứ 5 thành quẻ Chấn – là Hoạ hại
Lần thứ 6 thành quẻ Đoài – là Thiên Y
Lần thứ 7 thành quẻ Khảm – là Tuyệt mệnh
Lần thứ 8 về lại quẻ Khôn – là Phục vị
Ví dụ I: Cung Càn
           Nhất biến thượng Sinh khí.
Lần 1: biến hào trên thành Đoài               Sinh Khí
           Nhị biến trung Ngũ quỷ 
Lần 2: biến hào giữa thành Chấn             Ngũ Quỷ
           Tam biến hạ Diên niên   
Lần 3: biến hào dưới thành Khôn            Phúc Đức
           Tứ biến trung Lục sát     
Lần 4: biến hào giữa thành Khảm            Lục Sát
           Ngũ biến thượng Họa hại
Lần 5: biến hào trên thành Tốn                Họa Hại
           Lục biến trung Thiên y   
Lần 6: biến hào giữa thành Cấn               Thiên Y
          Thất biến hạ Tuyệt mạng      
Lần 7: biến hào dưới thành Ly         Tuyệt Mạng
           Bát biến trung Phục vị   
Lần 8: biến hào giữa thành Càn       Phục Vị
 
 
Ví dụ II: Cung Đoài
           Nhất biến thượng Sinh khí.
Lần 1: biến hào trên thành Càn         Sinh Khí
           Nhị biến trung Ngũ quỷ 
Lần 2: biến hào giữa thành Ly          Ngũ Quỷ
           Tam biến hạ Diên niên   
Lần 3: biến hào dưới thành Cấn        Phúc Đức
           Tứ biến trung Lục sát     
Lần 4: biến hào giữa thành Tốn        Lục Sát
          Ngũ biến thượng Họa hại
Lần 5: biến hào trên thành Ly           Họa Hại
           Lục biến trung Thiên y   
Lần 6: biến hào giữa thành Khôn       Thiên Y
           Thất biến hạ Tuyệt mạng
Lần 7: biến hào dưới thành Chấn      Tuyệt Mạng
           Bát biến trung Phục vị    
Lần 8: biến hào giữa thành Đoài        Phục Vị.
(Lần lượt các cung khác cũng như vậy)
Xuất phát từ Thiên văn học, chòm sao Bắc đẩu thất tinh gồm 7 sao và thêm hai sao phụ Tả Phụ Hữu Bật, vừa chỉ các phương vị, vừa để xác định các thời khắc, các mùa và xác định cát hung của phương hướng. Áp dụng trong Phong thủy, chòm sao này được đặt tên cho các du niên để thuận tiện trong việc luận đoán cát hung (Tương tự các môn cổ học khác, các tính chất thường gán với 1 sao để dễ hình dung). Như vậy, tương ứng với du niên biến quái là một sao cụ thể

Ta có thể dùng bài thơ sau:

Nhất biến thượng Sinh khí (biến hào trên)
Nhất biến trung Tuyệt Mệnh (biến hào giữa)
Nhất biến hạ vi Họa hại (biến hào dưới)
Thượng nhị biến vi Ngủ quỷ (biến 2 hào trên)
Thượng hạ biến vi Lục sát (biến 2 hào dưới)
Tam hào biến vi Diên Niên (biến cả 3 hào)
Tam hào bất biến vì Phục Vị (không biến hào)

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top