Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kỳ Môn cát hung đoạn yếu

Chẩm dạng dụng kì môn độn giáp tuyển trạch cát thì cát phương ni?

Cổ nhân nhận vi: tòng đại đích phương diện thuyết, định cục chi hậu, chích yếu bất nhật ngũ bất ngộ thì, tam kì nhập mộ, lục nghi kích hình đẳng cách, na yêu phùng tam kì chi nhất cát môn ( khai, hưu, sinh ) chi nhất tương hội, giá cá phương vị tức vi cát phương. Quang hữu cát môn nhi một hữu kì, khiếu tác đắc môn bất đắc kì, dã toán tác cát, khả dụng; như quả quang hữu kì nhi một hữu cát môn, khiếu tác đắc kì bất đắc môn tiễu toán cát lợi phương vị; kí bất đắc kì dã bất đắc môn, tựu thị hung đích phương vị. Như quả yếu canh tế trí đích trạch thì trạch phương, tựu yếu kết hợp cát hung cách lai khán, thủ tiên thẩm khán kì môn tương hợp chi cung, như bất thị hung cách, tức vi cát phương. Kì thứ khán khai, hưu, sinh tam cát môn bất đắc kì chi cung thị cát cách hoàn thị hung cách. Như vi cát cách, tức vi cát phương; tuy vô cát cách diệc vô hung cách, thượng chúc khả dụng; như hữu hung cách, tức bất năng dụng.

Giáp vi quý thần, chúc dương vi, canh vi dương kim, kim khắc mộc, sở dĩ độn giáp tối kị húy canh. Tòng kì môn hung cách trung ngã môn tựu khả dĩ khán xuất, thiên bàn như quả vi canh, vãng vãng hình thành hung cách. Cát phương vi thập yêu yếu hữu ất, bính, đinh tam kì ni? Ất vi âm mộc, vi giáp chi muội, nhi ất dữ canh hợp, giáp bả ất giá cấp canh vi thê, tựu bảo hộ liễu tự kỷ, giá tựu tượng thi liễu cá mĩ nhân kế. Giáp vi dương mộc, bính vi dương hỏa, mộc sinh hỏa, giáp vi bính chi phụ, bính thị giáp đích nhân tử. Bính hỏa năng khắc kim nhi cứu giáp. Giá tựu tượng nhân tử trường đắc ngận kiện tráng, hựu hội vũ công, khả dĩ bảo vệ phụ thân, thị phụ thân địch nhân đích khắc tinh. Bính cấp giáp đương bảo phiêu, sở dĩ bính kì vi cát. Giáp vi dương mộc, đinh vi âm hỏa, đinh nãi giáp chi nữ, đinh âm hỏa dã năng khắc canh cứu giáp, tựu tượng nhân trung đích thập tam muội, sở dĩ đinh kì vi cát.

Thập kiền tại kì môn độn giáp trung cụ thể hóa vi trực phù, tam kì, lục nghi, sở dĩ ngã môn tại thử hữu tất yếu đàm nhất hạ thập kiền đích phú tính hòa ngụ nghĩa:

Giáp: vi thiên phúc, kính kiện tính trực, sắc thanh, vị toan, tác vi thanh âm hồn trọc, hình thể tắc phương trường, hữu manh động đích tác dụng. Như quả đắc thì đắc lệnh, khả dĩ trường thành đống lương chi tài; như quả thất thì thất lệnh, tắc thành vi phế khí chi tài. Như quả thụ khắc thương nghiêm trọng, tắc hủ hủ vô dụng. Đãn dã bất năng sinh vượng thái quá, phủ tắc phiêu bạc vô y. Tha đích tính cách quá vu tự phụ cao ngạo, bất bình dịch cận nhân, đối thế cố ngận sinh sơ.

Ất: vi thiên đức, thấp nhuận hu khúc, sắc bích, vị toan điềm, tác vi thanh âm tắc uyển chuyển. Thể chất tắc nhu tạo tác, y phụ thế tình, chính hảo hòa giáp tương phản.

Bính: vi thiên uy, khiêm giản tính liệt, sắc tử xích, vị khổ lạt, tác vi thanh âm tắc thương kính hùng tráng. Tha đích hình thể thị đột hiện xuất lai, tựu tượng nhân cước thượng đích hõa cốt hòa thượng thân đích đỗ tử. Tha đích tác dụng thị ức hòa dương. Đắc thì huy hoàng hồng hỏa, thất thì tắc tượng thiêu quá đích hôi. Năng thành đại tài đãn bất năng trì cửu. Hữu xúc tiến sự vật chuyển biến đích tác dụng. Tha đích tính cách thị ngận chủ quan, cương phức tự dụng, nhạ bất đắc, nan tiếp cận, đãn tòng bất ba kết thảo hảo.

Đinh: vi ngọc nữ, nhu thuận mị nhân, sắc đạm hồng, vị sảng khẩu, tác vi thanh âm tắc thanh lượng. Hình thể tắc tú mĩ phiêu sái. Đắc thì đắc lệnh, khả dĩ tiêu dong bạo lệ, động sát gian tà; thất thì thất lệnh tắc cùng sầu thân ngâm. Bất đắc chí đích nhân, quả phụ đẳng, hòa tha tương xử đầu ky, quan hệ khả dĩ cảo đắc ngận mật thiết; đãn như quả nhạ liễu tha, tha dã cực vi lợi hại. Tha đích tính cách thị âm nhu hữu tâm kế, khiếu nhân khán bất thấu.

Mậu: vi thiên vũ, bạo táo cương liệt cảnh giới. Vị điềm tân. Tác vi thanh âm tắc cương kiện hùng hồn. Thể chất sáp nhi bất quang hoạt, thâm nhi bất thiển hiển. Đắc thì đắc lệnh tắc quả cảm quyết đoạn, hữu hào kiệt khí khái; thất thì thất lệnh tắc ngu bổn si ngốc. Tha đích tính cách thị chấp ảo nhi bất khả cường chế.

Kỷ: vi minh đường, bác đại khoan hậu thản suất chân thành. Vị điềm tân. Tác vi thanh âm tắc uyển nhi kháp thiết. Thể chất thị trầm ổn nhi tĩnh. Đắc thì đắc lệnh, khả dĩ dẫn đạo giáo hóa vạn vật; thất thì thất lệnh tắc ngu bổn si ngốc. Tha đích tính cách thị bất cố chấp, khoan hoành đại lượng.

Canh: vi tử ngục, cương kính tiêm duệ tính cấp, vị tân lạt. Tác vi thanh âm tắc hùng tráng nhi tiêm. Hình chất giản đan minh khoái. Đắc thì đắc lệnh, chuyên chế bạo lệ; thất thì thất lệnh tựu thất điệu cố hữu đích hùng uy. Đối vu tha, chích khả dĩ tầm hoa thì ky dĩ nhu lai cảm hóa, bất năng lai ngạnh đích. Tha đích tính cách thị kiên quyết cố chấp, chích năng nhân khuất tha, tha quyết bất khuất vu nhân.

Tân: vi thiên đình, phong mang duệ lợi, vị lạt. Tác vi thanh âm tắc khanh thương. Thể tính trầm tĩnh, tựu tượng nhất cá phóng tại khẩu đại lí đích trùy tử. Tha đích tác dụng tựu tượng thoát phác nhi xuất đích ngọc, đắc thì đắc lệnh, khả dĩ tấu xuất hoàng chung đại lữ đích nhạc điều, thất thì thất lệnh, tựu tượng ngõa phữu chi âm.

Nhâm: vi thiên lao, chất nhuận nhi một hữu tiết chế, vị hàm. Tác vi thanh âm tắc hồng đại. Thể tính viên hoạt lưu chuyển. Đắc thì đắc lệnh lợi vật lợi nhân; thất thì thất lệnh tắc phương hiền bệnh quốc ( xử cảnh việt bất hảo việt sử phôi ). Tha đích tính cách thị nhu nhi âm hiểm. Khả dĩ cộng hoạn nan, bất khả dĩ khai an nhạc.

Quý: vi thiên võng, thiên tàng, chất trọng nhi tính âm, vị trọc thanh lượng. Hình chất trầm trọng hạ nịch. Đắc thì đắc lệnh, tắc cân trứ hữu thế giả hướng thượng ba nhi hồ giả hổ uy; thất thì thất lệnh tắc diêu vĩ khất liên một hữu tôn nghiêm. Tha đích tính cách thị hàm trực, chích tri đạo bài nan giải phân nhi phân bất thanh hảo nhân phôi nhân.

Tuy nhiên đắc kì đắc môn vi cát, đãn hữu ta sự tình hựu bất nhất định phi yếu cát môn hòa tam kì bất khả, như bộ liệp tác trái khả dụng thương môn, điếu nghiễn tống táng khả dụng tử môn đẳng.

Kì môn tuyển trạch cát thì cát phương, hoàn yếu khán suy vượng hưu tù. Như khai môn bổn vi cát môn, thử môn chúc kim, như lâm khôn nhị cung, cấn bát cung, thổ năng sinh kim, giá khiếu đắc đích; như tại vị nguyệt hòa thu quý, khiếu đắc thì. Đắc thì đắc đích, tài thị chân chính đích cát liễu. Hưu môn chúc thủy, sinh môn chúc thổ, cát dữ bất cát đạo lí dã nhất dạng. Hựu như kinh môn vi hung môn chúc kim, trị hạ, nguyệt đáo li cung vi tù thì tù đích, tắc hung giả bất năng vi hung.

Cửu tinh dã nhất dạng, dã phân vượng suy, kì ca quyết thị: “Dữ ngã đồng hành tức vi tương, ngã sinh chi nguyệt thành vi vượng, phế vu phụ mẫu hưu vu tài, tù vu quỷ hề chân bất vọng.” Như thiên bồng vi thủy tinh, thập, thập nhất nguyệt tương, vượng vu chính, nhị nguyệt, hưu vu tứ, ngũ nguyệt, phế vu thất, bát nguyệt, tù vu tam, lục, cửu, thập nhị nguyệt. Kì tha các tinh vượng hưu phảng thử khả thôi.

Nã tam kì lai thuyết thị cát, như dương độn nhị cục, ất kì lâm giáp tuất vi đắc sử, hựu đáo chấn cung vượng đích, hựu hợp hưu môn, thủy lai tương sinh, phi thường đắc lực; như hợp kinh, khai nhị môn, ất mộc thụ kim môn chi khắc, na phạ lâm tốn vượng đích, lực lượng dã giảm liễu nhất bán.

Kì nghi tương hợp thị hòa giải chi tượng. Như thiên bàn ất kì lâm đích bàn lục canh; thiên bàn bính kì lâm đích bàn lục tân; thiên bàn đinh kì lâm đích bàn lục nhâm; thiên bàn trực phù lâm đích bàn lục kỷ; thiên bàn lục mậu lâm đích bàn lục quý, như đả trượng song phương tất nghị hòa, bỉ tái thành bình cục, từ tụng khả tư liễu.

Lục tân gia ất thị bạch hổ xương cuồng, thị âm kim khắc âm mộc, khách binh đại thắng, chủ quân tất bại. Như quả hội vu khai, kinh nhị môn, bạch hổ xương cuồng vưu thậm; đãn như hội vu hưu môn, tắc ất kì đắc thủy sinh trợ, thủy hựu tiết kim chi khí, như chủ khách giao phong, khả đáo đả cá bình thủ

trích: https://phongthuythanglong.vn/ky-mon-thai-at-luc-nham/ky-mon-cat-hung-doan-yeu

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top