Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Phụ mẫu – Tiên thiên bát quái

Phụ mẫu – Tiên thiên bát quái

Lạc thư
Lạc thư


Lấy Càn là cha, Khôn là mẹ, Chấn trưởng nam, Khảm thứ nam, Cấn là thiếu nam, Tốn là trưởng nữ, Ly là thứ nữ, Đoài là thiếu nữ.

Thiên ngọ kinh viết: “bát quái chi trung, kinh tứ vị nhi khởi phụ mẫu”

Kinh tứ vị lấy âm dương làm trọng yếu mà khởi thuận hay nghịch.

– Khảm 1 thuận tứ vị vi Tốn 4, tắc Khảm 1 đích phụ mẫu thị Tốn 4

– Chấn 3 thuận tứ vị vi Khôn 2, tắc Chấn 3 đích phụ mẫu thị Khôn 2

– Ly 9 thuận tứ vị vi Càn 6, tắc Ly 9 đích phụ mẫu thị Càn 6

– Đoài 7 thuận tứ vị vi Cấn 8, tắc Đoài 7 đích phụ mẫu thị Cấn 8

– Khôn 2 thuận tứ vị vi Chấn 3, tắc Khôn 2 đích phụ mẫu thị Chấn 3

– Tốn 4 thuận tứ vị vi Khảm 1, tắc Tốn 4 đích phụ mẫu thị Khảm 1

– Cấn 8 thuận tứ vị vi Đoài 7, tắc Cấn 8 đích phụ mẫu thị Đoài 7

– Càn 6 thuận tứ vị vi Ly 9, tắc Càn 6 đích phụ mẫu thị Ly 9

Do vậy có 4 cặp tổ hợp phụ mẫu như sau: 1 – 4, 2 – 3, 7 – 8, 6 – 9.

Nguyên tắc của phép này chính là đem 1 quái từ hậu thiên về tiên thiên, rồi tiên thiên thư hùng giao cấu, sau đó quy về hậu thiên

Người viết: Minh Tuệ

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top