Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Song Lộc Triêu Viên cách

Song Lộc Triêu Viên cách

Mệnh cung tam phương tứ chánh hữu Lộc Tồn hòa Hóa Lộc gia hội.
Thi viết:
Tài quan nhị xử dữ Thiên Di, song Lộc phùng chi tối hữu ích.
Đức hợp can khôn nhân kính trọng, thao thao phú quý thế hi kì.
Kinh vân: “ Sông Lộc trùng phùng, chung thân phú quý”.
Như:
Tôn Trung San, 1866 Bính Dần niên thập nguyệt sơ lục nhật Dần thì sanh, Thiên Đồng tại Dậu cung Hóa Lộc,  Thiên Di tại Sửu cung Hóa Quyền, vi“ song Lộc Triều Viên”, “ Quyền Lộc trùng phùng” chi cách. Tuy Quyền Lộc phụ bật hội hợp, nhi Mệnh Thân phùng Kiếp Không, nhất sanh sự nghiệp khởi phục bất thuận, hựu tác bán thiên chiết sí luận chi,đại nghiệp vị hoàn nhi thân tiên tử, di chúc vân:“ Cách Mệnh thượng vị thành công,  đồng chí nhưng tu nỗ lực”. 1925 Ất Sửu niên lục thập tuế, đại hạn Thiên Sứ, Thái Tuế, Thiên Thương, lưu niên Hóa Kỵ nhập thiên di trùng Mệnh, thệ thế. (Bính Dần Kỷ Hợi Tân Mão Canh Dần,  bát tuế. hữu vân Ất Sửu niên sanh giả,  ngộ)
Ca Đức(Johann Wolfgang von Goethe, 1749 – 1823) can tạo 1749 niên 8 nguyệt 28 nhật trung ngọ 12 điểm sanh vu Đức quốc pháp lan khắc phúc, hạch thành nông lịch vi Kỷ Tỵ niên thất nguyệt thập lục nhật Ngọ thì sanh. Vũ Khúc Thiên Tướng tại Dần cung tọa Mệnh, Vũ Khúc, Hóa Lộc phùng Thiên Mã, Quan Lộc cung Tử Vi nhập miếu dữ Lộc Tồn đồng thủ, vi Song Lộc Triêu Viên. Ca Đức thị Đức quốc vĩ đại đích thi nhân, kịch tác gia, tư tưởng gia, đại biểu tác hữu《Thiếu niên duy đặc chi phiền não》, 《 Phù sĩ đức》 đẳng.
Song Lộc Triều Viên cách
Cung Mệnh hay tam phương tứ chánh có Lộc Tồn và Hóa Lộc chiếu.
Thơ viết như sau:
Cung Tài, Quan, Di có song Lộc rất tốt . Đức cao trọng vọng được người người kính nể . Phú quý khó ai sánh bằng.
Sách ghi lại như sau:
“Song Lộc trùng phùng, chung thân phú quý”
Như lá số sau đây:
Tôn Trung Sơn, sanh ngày mùng 6 tháng 10 năm Bính Dần (1866) giờ Dần. Mệnh tại Dậu có Thiên Đồng Hoá Lộc, cung Quan (Thân) tại Sửu Hoá Quyền thành cách “Song Lộc Triều Viên”; “Quyền Lộc Trùng Phùng”. Tuy là Quyền Lộc hội hợp cùng Tả Phù Hữu Bật, nhưng chỉ tiếc là Mệnh Không Thân Kiếp nên sư nghiệp một đời gây dựng không được thuận lợi, lại thêm ảnh hưởng của Triệt ở cung Tài thành cách Bán Thiên Chiết Sí (lưng trời gãy cánh). Đại nghiệp cách mạng còn chưa hoàn thành mà Ông đã mất rồi. Di chúc để lại dặn dó: “Sự nghiệp cách mạng cao cả còn chưa thành công, các đồng chí còn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa”. Ông mất năm 60 tuổi – Ất Sửu (1925) đại hạn Thiên Sứ, Thái Tuế, Thiên Thương, lưu niên Hoá Kỵ tại cung Thiên Di xung mệnh.
(Bát tự: Bính Dần Kỷ Hợi Tân Mão Canh Dần, khởi vận 8 tuổi. Cũng có nguồn tin là ông sinh năm Ất Sửu, là sự sai lầm).
Ca Đức (Johann Wolfgang Von Goethe, 1749 – 1823) nam mạng sanh trưc ngày ngày 28 tháng 8 năm 1749 tai5 nước Frankfurt nước Đức, đổi sang âm lịch là ngày 16 tháng 7 năm Kỷ Tỵ giờ Ngọ. Mệnh có Vũ Khúc, Thiên Tướng tại Dần. Vũ Khúc Hoá Lộc gặp Thiên Mã, Tử Vi nhập miếu cùng với Lộc Tồn tại cung Quan Lộc, thành cách Song Lộc Triều Viên. Ca Đức là nhà thơ vĩ đại, nhà viết kịch, nhà tư tưởng của Đức phản ánh sự phiền não của tuổi trẻ, theo xếp loại của Phù Sĩ Đức.
 
双禄朝垣格
命宫三方四正有禄存和化禄加会.
诗曰:
财官二处与迁移, 双禄逢之最有益. 德合乾坤人敬重, 滔滔富贵世稀奇.
经云:
“双禄重逢, 终身富贵”.
如:
孙中山, 1866丙寅年十月初六日寅时生, 天同在酉宫化禄, 天机在丑宫化权, 为“双禄朝垣”, “权禄重逢”之格. 虽权禄辅弼会合, 而命身逢劫空, 一生事业起伏不顺, 又作半天折翅论之, 大业未完而身先死, 遗嘱云:“革命尚未成功, 同志仍须努力”. 1925乙丑年六十岁, 大限天使, 太岁天伤, 流年化忌入迁移冲命, 逝世. (丙寅己亥辛卯庚寅, 八岁. 有云乙丑年生者, 误)
歌德(Johann Wolfgang von Goethe, 1749——1823) 乾造1749年8月28日中午12点生于德国法兰克福, 核成农历为己巳年七月十六日午时生. 武曲天相在寅宫坐命, 武曲化禄逢天马, 官禄宫紫微入庙与禄存同守, 为双禄朝垣. 歌德是德国伟大的诗人, 剧作家, 思想家, 代表作有《少年维特之烦恼》, 《浮士德》等.
 

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top