Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thập bát phi tinh phần 6

Thập bát phi tinh
Sinh nhật phùng chi hựu danh thụ khí”
(Chỗ Tuyệt xứ ấy cũng chính là Thai Nguyên vậy, sinh vào chỗ ấy là có thêm được khí bẩm thụ).]
Tinh lâm miếu vượng, tái quan sinh khắc chi cơ.
Mệnh tọa cường cung, tế sát chế hóa chi lý
(Sao đã lâm vào nơi miếu vượng, lại xét xem then chốt của sự sinh khắc
Mệnh đóng vào cường cung, cần quan sát kỹ cái lý của sự chế hóa)
[Giả như người có Bản Mệnh là Thủy Thổ có Mộ Khố tại Thìn, nếu lại có Tài Bạch cũng đóng ở Thìn thì đó được gọi là Tài Khố, còn nếu Quan đóng ở Thìn thì đó là Quan Khố, Lộc Tồn đóng ở Thìn thì là Thiên Khố??!!, Hao Sát mà đóng ở Thìn thì là Không Khố, với Thiên Di đóng ở đó là Phá Khố cũng là Kiếp Khố. Phàm cứ là Thìn Tuất Sửu Mùi vị thì coi là tứ Khố, chúng cũng lấy Nạp âm như trên mà xét.]
Nhật nguyệt tối hiềm phản bối.
(Nhật Nguyệt rất ghét bị quay lưng lại – tức ý muốn nói lạc hãm, không sáng sủa)
[Giả như Nhật tại Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, còn Nguyệt tại Mão Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, đều là phản bối. Nhưng lại cần xem Thượng Huyền, Hạ Huyền ra sao, như Nguyệt tại ngày Thượng Huyền (tức đêm mồng 7 rạng ngày mồng 8 âm lịch) tới ngày Vọng (tức ngày Rằm) thì cát lợi, còn tại ngày Hạ Huyền (tức đêm 22 rạng ngày 23 âm lịch) tới ngày Hối (tức ngày cuối tháng, trước ngày mồng 1 – ngày Sóc) thì coi là hung.
Nếu như Nhật Nguyệt đồng cung thì xem người ấy sinh giờ nào, Nhật thì hợp với người sinh ban ngày, Nguyệt thì hợp với người sinh ban đêm, theo đó mới có thể mà luận họa phúc được.
Nhật Nguyệt phản bối thì đều chủ phụ mẫu không đắc lực, hoặc là vô tình vô nghĩa.]
Lộc Mã tối hỉ giao trì.
(Lộc Mã rất mừng giao kết với nhau)
[Giả như người sinh năm Giáp thì Lộc tại Dần, mà người tuổi Thân Tý Thìn thì Mã cũng tại Dần, đó là Lộc Mã giao trì. Mệnh Thân cư ở chỗ Lộc Mã đồng hương, thêm cát tinh thì gọi là tuấn mã, gặp Hình Sát thì gọi là phụ thi mã (ngựa chở xác), với Hỏa Tinh (đắc) thì gọi là chiến mã, gặp Không Vong thì là khốn mã (ngựa vào chỗ khốn cùng), ở tuyệt địa thì gọi là tử mã (ngựa chết toi), với Hóa Kị đồng cung thì gọi là bệnh mã (ngựa ốm bệnh), đều chủ bôn ba lao lực vậy.]
Không Vong định yếu đắc dụng, Thiên Không tối vi khẩn yếu.
(Xét Không Vong thì phải xác định xem cốt yếu ở chỗ nào nó đắc dụng, Thiên Không thì rất quan trọng)
QNB chú: Độc giả lưu ý, sách này vốn có cả sao Thiên Không (trước Thái Tuế) và có cả sao Địa Không (cặp với Địa Kiếp), đồng thời một số câu phú mà trong TVĐS Toàn Thư dùng “Thiên Không” thì sách này đều thấy ghi là Địa Không. Nhưng riêng câu này thì vẫn ghi là “Thiên Không” giống như trong TVĐS Toàn Thư.
[Giả như Thân Mệnh cung ở chỗ Không Vong, duy chỉ có Kim Không tắc minh (Kim gặp Không thì sáng), Hỏa Không tắc phát (Hỏa gặp Không thì phát), nhị hạn mà gặp chúng thì phản chuyển thành phúc mà luận. Nếu như Thủy Không tắc phiếm (Thủy gặp Không thì lan tràn lụt lội), Mộc Không tắc chiết (Mộc gặp Không thì gãy), Thổ Không tắc hãm (Thổ gặp Không thì hãm, trũng lở), là họa vậy.]
Nhược cư bại địa, chuyên khán phù trì chi diệu, đại hữu kỳ công.
(Nếu cư vào chỗ bại địa thì cần xem chuyên sâu ở các sao phò trợ, nếu có nhiều thì thành công kỳ lạ)
[Giả như Mệnh tại bại tuyệt địa mà gặp Lộc Tồn, Lộc chủ phò trợ cát vậy.]
Tử Vi Thiên Phủ, toàn ỷ Phụ Bật chi công
(Tử Phủ muốn thành công phải hoàn toàn nhờ vào trợ giúp của phù tá tinh Tả Phụ, Hữu Bật)
[Giả như Mệnh gặp Tử Phủ, lại đắc Phụ Bật thủ chiếu thì cả đời phú quý. Tử Vi và Thiên Phủ là chủ của Nam Bắc đẩu, còn Tả Phụ, Hữu Bật là phụ tá vậy.]
Thất Sát Phá Quân chuyên ỷ Dương Linh chi ngược.
(Sát Phá thường nương theo Kình (đà) Linh (hỏa) mà làm điều mãnh liệt, hung tàn).
[Giả như Mệnh gặp Thất Sát, Phá Quân, lại hội với (Kình) Dương, Linh (Tinh) thủ chiếu, thì Kình Dương Linh Tinh đều trợ giúp các sự ác ngược của sao vậy.]
Chư tinh cát phùng hung dã cát,
chư tinh hung phùng cát dã hung.
(Các sao Cát mà gặp nhiều các sao Hung thì tan rã mất tính cát,
các sao Hung mà gặp nhiều các sao Cát thì tan rã mất tính hung).
[Giả như Thân Mệnh tam phương gặp cát nhiều hung ít thì tất sẽ cát, gặp hung nhiều cát ít thì tất sẽ hung. Nhưng quan trọng xem cát hung tinh đắc viên hay thất hãm như thế nào và xem sinh khắc chế hóa ra sao thì mới có thể định được họa phúc.]
Phụ Bật giáp Đế vi thượng phẩm,
Đào Hoa phạm chủ vi chí dâm.
(Phụ Bật giáp Tử Vi là cách rất đẹp
Tham Lang – chánh đào hoa tinh – mà xâm phạm chỗ của Tử Vi thì rất dâm)
[Giả như Mệnh Thân hai cung gặp Tử Vi với Tham Lang đồng viên, thì nam nữ gian dâm, dụng kế thi cơ (mưu kế, khéo biến trá), nếu như Phụ Bật giáp Đế, Tham Lang gặp chế hóa, thì không luận là như vậy.]
Quân thần khánh hội, tài thiện kinh bang
(Có cách Tử Vi hội họp được các cát tinh phù tá thì là kẻ tài giỏi kinh bang tế thế).
[Giả như Tử Vi thủ mệnh đắc Thiên Tướng, Xương Khúc, Thiên Phủ đắc Thiên Đồng Thiên Lương tương trợ, Tử Vi đắc giáp, ấy là Quân thần khánh hội, gặp thì vô cùng phú quý. Nhưng có Kim tinh với Hình Kị Tù Hao tụ tập thì là nô khinh chủ, thần chửi vua, phản chuyển thành họa loạn vậy.]
Khôi Việt đồng hành, vị cư thai phụ
Lộc Văn củng mệnh, phú nhi thả quý
(Có cách tọa quý hướng quý thì vị trí quan tước cỡ Tam Công).
(Được cách Lộc Văn chầu Mệnh là vừa phú vừa sang quý).
[Giả như Khôi Việt thủ Thân Mệnh, lại kiêm đắc Quyền Lộc Xương Khúc cát diệu đến chầu thì không thể không phú quý được, nhưng nếu như có Hình Kị tương xung thì bình thường, lại chỉ hợp với tăng đạo.]
Nhật Nguyệt giáp tài, bất quyền tắc phú
(Có cách Nhật Nguyệt giáp Tài thì chẳng quyền cao thì cũng giàu to).
[Giả như Nhật Nguyệt giáp Tài Bạch, Mệnh cung, lại đắc cát diệu tương trợ thì tất sẽ phú quý toàn mỹ, nếu thêm Kình Đà Hình Kị xung chiếu thì hợp tăng đạo, làm người thường sẽ không được đẹp.]
Mã đầu đới kiếm, trấn ngữ biên cương
(Có cách Mã đầu đới kiếm thì giỏi trấn giữ, bảo vệ biên cương).
[Giả như Ngọ cung an Mệnh, có Thiên Đồng, Tham Lang, Kình Dương, người tuổi Bính tuổi Mậu gặp là hóa cát, tuy có Kình Dương ở Mệnh nhưng cũng luận là đẹp, phú quý đều có thể hứa hẹn, chỉ là không được bền mà thôi.]
Hình Tù giáp Ấn, hình trượng duy ti
(Có cách Hình Tù giáp Ấn thì chủ quản ti hành pháp, hoặc bị xử phạt đòn roi).
[Giả như Thân Mệnh có Thiên Tướng, tiếp đó có Kình Dương, Liêm Trinh kề bên thì chủ nhân gặp quan bị thụ hình trượng đòn roi, chung thân không phát đạt, chỉ thích hợp với tăng đạo.]
Thiện Ấm triều cương, nhân từ chi trường
(Có cách Cơ Lương chầu mệnh thì là người nhân từ).
[Giả như Thiên Cơ, Thiên Lương thủ ở Thân Mệnh, lại kiêm cả có hóa cát tương trợ, có thể luận là quan quý vậy, thêm Hình Kị Hao Sát, thì hợp với tăng đạo, còn người phàm tục thì không được đẹp.]
Quý nhập quý hương, phùng chi phú quý
(Quý tinh mà nhập vào chỗ quý thì được hưởng phú quý).
[Giả như Thân Mệnh gặp Quý nhân, lại có thêm cát diệu với Quyền Lộc đến tương trợ thì gặp là không thể không phú quý được, hạn bộ mà gặp thì cũng chủ phát phúc.]
Tài cư tài vị, ngộ giả phú xa
(Tài tinh mà cư ở cung Tài, Điền, gặp được thì giàu có xa hoa).
[Giả như Tử Vi, Thiên Phủ, Vũ Khúc cư ở cung Tài Bạch, lại kiêm thêm Hóa Quyền, Hóa Lộc với Lộc Tồn thì tất sẽ chủ đại phú xa, nhị hạn mà gặp thì cũng chủ đại phát phú.]
Thái Dương cư Ngọ, vị chi “Nhật lệ trung thiên”, hữu chuyên quyền chi quý, địch quốc chi phú.
(Thái Dương cư Ngọ, mặt trời sáng giữa bầu trời, người quyền quý cực cao, giàu có nhất nhì trong 1 nước).
[Giả như Thân Mệnh tọa ở Ngọ cung có Thái Dương, những người tuổi Canh tuổi Tân mà sinh ban ngày sẽ như thế, được phú quý toàn mỹ. Nữ nhân mà gặp thì vượng phu ích tử, được phong tặng phu nhân.]
Thái Âm cư Tý, hiệu viết “Thủy trừng quế ngạc”, đắc thanh yếu chi chức, trung gián chi tài.
(Thái Âm cư Tý, danh là Nước trong soi bóng cành quế, giữ chức vụ quan trọng, có tài can gián vua).
[Giả như Thân Mệnh tọa ở Tý cung gặp Thái Âm, những người tuổi Bính tuổi Đinh mà sinh đêm thì là như vậy, được phú quý toàn mỹ, tâm tính vô tư, lại có tài can gián.]
Tử Vi Phụ Bật đồng cung, nhất hô bách nặc, cư thượng phẩm.
(Tử Vi đồng cung Phụ Bật thì hô 1 tiếng có trăm người dạ ran, cư quan cao thượng phẩm).
[Giả như Tứ Vi cư nơi Thân mệnh, có Tả Hữu đồng cung hoặc chiếu đến để trợ giúp, có thể luận là được chung thân phú quý toàn mỹ.]
Văn Hao cư Dần Mão, vị chi chúng thủy triều đông.
(Khúc Xương gặp Phá Quân ở Dần Mão được coi là nước đổ ra bể đông, nghèo).
[Giả như Thân Mệnh cư nơi Dần Mão, gặp Xương Khúc với Phá Quân, tiếp đến lại có Hình Sát xung phá, thì cả đời kinh sợ nguy hiểm, hạn hành tới đó nếu mà có thêm cát tinh thì còn được bình, nếu gặp hung thì rất đáng lo ngại. Cách này cả đời hao tâm tổn sức, gặp nhiều cay đắng.]
Nhật Nguyệt thủ bất như chiếu hợp,
(đối với cả 2 sao Nhật Nguyệt thì chiếu hợp giáp đẹp hơn khi chúng đồng cung tọa thủ).
Ấm Phúc tụ bất phạ hung nguy.
(Lương Đồng gặp thêm các cát tinh thì không sợ hung nguy).
[Giả như Nhật nguyệt thủ Thân Mệnh, tuy hội cát diệu cũng không được toàn mỹ, như phùng hung tinh thì sẽ gặp ngay hung hiểm tai nạn. Như thấy tam hợp ở Mệnh thân lại kiêm thêm hóa cát thì có thể xác định là đẹp mà luận.
Ấm tức Thiên Lương, Phúc tức Thiên Đồng, như tại Thân Mệnh gặp cát thì không phải lo ngại về các hung hiểm tai nạn, dù có Hình Kị thì cũng không luận là hung.]
Tham cư Hợi Tý, danh vi “phiếm thủy đào hoa”.
(Tham Lang – chánh Đào Hoa tinh – hãm ở các thủy cung gọi là “Đào hoa lênh đênh trên sóng nước”).
[Giả như Thân Mệnh tọa ở Hợi, Tý cung mà gặp Tham Lang, gặp thêm cát diệu thì có thể luận là cát, nhưng gặp Hình Kị thì nam lãng đãng nữ đa dâm xướng. Đặc biệt là nói về Tham Lang gặp Kình Đà ở Hợi, Tý thì thành “phiếm thủy đào hoa” – nam nữ tham hoa luyến tửu, có cát diệu nhiều thì mới có thể tốt lành.]
Hình ngộ Tham Lang, hiệu viết “phong lưu thái trượng”.
(Hình gặp Tham thì gọi theo biệt hiệu là “khoe mẽ phong lưu” – cách này dễ bị ăn đòn)
[Giả như Tham Lang Kình Dương đồng viên Thân Mệnh ở Dần cung, chủ là người thông minh, cũng chủ phong lưu, nếu như Tham Lang Đà La ở tại Dần cung thì có biệt hiệu là “phong lưu thái trượng”.]
Thất Sát Liêm Trinh đồng vị, lộ thượng mai thi
(Liêm Sát đồng cung dễ chôn thây ở trên đường).
Phá Quân ám diệu đồng hương, thủy trung tác trủng.
(Phá với ám tinh đồng cung – có thêm Xương Khúc – thì dễ chết chìm, táng mạng dưới nước)
[Giả như Thân Mệnh gặp hai sao ấy thủ, có thêm Hóa Kị, Hao, Sát thì cũng y như trên mà đoán, hoặc tại Thiên Di cũng thì cũng vậy. Ám diệu là chỉ Cự Môn, cũng cùng đoán như trên. (QNB chú: nếu như “ám diệu” mà lý giải là chỉ Cự Môn thì làm sao Phá với Cự có thể ở chung một chỗ được??? độc giả lưu ý vậy. Theo thiển ý, ám ở đây có lẽ là để chỉ Diêu, Đà Kị mà thôi, ngoài ra chúng ta cũng biết là Phá Quân với Xương Khúc mà gặp ở Thủy cung – tức là cung Hợi thì cũng dễ táng mạng dưới nước nhất là khi có thêm ám tinh).]
Lộc cư Nô Bộc túng hữu quan dã bôn trì,
(Tuy làm quan nhưng vẫn vất vả hoặc làm công việc có tính chất chạy đôn đáo ngược xuôi)
[Giả như Thân Mệnh cung có các sao bình thường, mà Nô Bộc cung lại đắc Lộc Tồn với Quyền Lộc với cát tinh, thì đích thị đó là số vất vả nhọc nhằn.]
Đế ngộ hung đồ tuy hoạch cát nhi vô đạo.
(Tử Vi gặp Kiếp Không, sát tinh, thì tuy vẫn có phần thành công nhưng là kẻ vô đạo)
[Giả như Tử Vi thủ Thân Mệnh gặp Quyền Lộc Hình Kị đồng vị, thì tuy là được cát lợi nhưng đích thị là nhân tâm bất chính.]
Đế tọa kim xa, tắc viết kim dư phù giá,
(Tử Vi cư Ngọ có Tả Hữu chầu + cát tinh là cách vua ngồi xe vàng, quần thần phù tá xa giá)
Phúc an văn diệu, vị chi ngọc tụ thiên hương.
(Phúc cung an Khôi Việt Xương Khúc là coi như ngọc sáng, truyền đời nắm quyền cao).
[Giả như Tử Vi thủ Mệnh cư Ngọ, lại có thêm cát diệu nữa thì là như vậy, nếu gặp Hình Kị thì bình thường.
Phúc đức cung gặp Văn Xương Văn Khúc, cát diệu đến phù trợ tất sẽ đảm đương đại quyền đại chức, miếu đường tiếp nối truyền đời, vị chi là “Ngọc tụ thiên hương”.]
Thái Dương hội Văn Xương ư Quan Lộc, hoàng điện triều ban chi quý.
(Nhật hội Văn Xương ở Quan Lộc cung thì làm quan to trong triều, vừa phú vừa quý).
[Giả như Thái Dương hội Văn Xương ở Quan Lộc cung phùng cát diệu, thì được phú quý toàn mỹ, tất sẽ làm tới chức Tể Tướng.]
Thái Âm hội Văn Khúc ư Thê cung, thiềm cung chiết quế chi vinh.
(Thái Âm hội Văn Khúc ở cung Thê thì lấy con gái nhà danh gia, có tài văn chương, thi cử đỗ đạt).
[Giả như Thái Âm Văn Khúc cùng hội vào cung Thê, lại có thêm cát diệu phò trợ, hạn bộ mà hành tới đó, nam thì chủ thi cử đỗ đạt thành công chiêu nạp được vợ quý, nữ thì chủ kết hôn được với chồng quý.]
Lộc Tồn thủ vu Điền Tài, đôi kim tích ngọc
Tài Ấm tọa vu Thiên Di, cự thương cao cổ
(Lộc Tồn cư Điền Trạch, Tài Bạch thì vàng ngọc chồng chất, giàu có vô cùng
Tài tinh, Ấm tinh ở Thiên Di thì đi buôn phát tài lớn).
[Giả như Lộc Tồn thủ ở Điền cung hoặc Tài cung thì chủ đại phú.
Tài tức là chỉ Vũ Khúc, Ấm tức là Thiên Lương, nếu như cung Thiên Di mà có các sao này nhất là khi có thêm Quyền Lộc với cát diệu thì tất sẽ làm nhà buôn lớn. Nếu như có thêm Hình Sát tụ tập thì bình thường.]
Hao cư Lộc vị, duyên đồ khất thực.
(Phá Quân hoặc Đại Tiểu Hao -hãm- cùng vị trí với Lộc là số ăn m*y).
Tham hội vượng cung, chung thân thử thiết.
(Tham cư Tý Ngọ Mão Dậu, lại trúng chỗ Vượng của Tam Hợp Tuổi là số trộm cắp).
[Giả như Hao tinh mà thủ ở cung Quan Lộc lại gặp Hình Kị thì số nghèo túng.
Người tuổi Dần Ngọ Tuất mà Mệnh tọa ở Ngọ, người tuổi Tị Dậu Sửu mà Mệnh tọa ở Dậu, người tuổi Hợi Mão Mùi mà Mệnh tọa ở Mão, người tuổi Thân Tý Thìn mà Mệnh tọa ở Tý, gặp phải Tham Lang thì chủ phận số bạc như vậy.]
Sát cư Tuyệt địa, thiên niên yểu tự Nhan Hồi.
Tham tọa Sinh hương, thọ khảo vĩnh như Bành Tổ.
(Sát ở Tuyệt đồng cung, mệnh ở đó thì ngàn năm bạc mệnh, yểu như Nhan Hồi
Tham Lang với Tràng Sinh đồng cung thọ như Bành Tổ).
[Giả như Mệnh tọa Dần Thân Tị Hợi, gặp Thất Sát có thêm Hình Kị, lại đúng là chỗ Tuyệt địa, nếu như không có cát diệu hợp chiếu thì hạn lâm vào chỗ ấy rất hung vậy.
Giả như Dần Ngọ Tuất sinh nhân có Mệnh đóng ở cung Dần, hay người Tị Dậu Sửu mà có Mệnh đóng ở cung Tị, hay người Hợi Mão Mùi mà có Mệnh đóng ở cung Hợi, hay người Thân Tý Thìn mà có Mệnh đóng ở cung Thân, nếu như mà gặp Tham Lang với cát diệu thì luận là cát, là trường thọ như vậy.]
Kị Ám đồng cư Thân Mệnh Tật Ách, trầm khốn uông doanh,
(Hóa Kị với Ám tinh cùng cư Mệnh Thân Tật thì mê muội, nghèo khổ, yếu ớt càng nhiều),
[Giả như Thân Mệnh cung Tật Ách cung gặp Cự Môn Kình Đà là người yếu ớt suy nhược, chung thân không vượng phát được mà luận. Kị ở đây chính là Đà La, Ám chính là Cự Môn.]
Hung tinh hội Kị ư Tướng Mạo Thiên Di, hình thương sản thất.
(Hung tinh hội Hóa Kị ở Phụ Mẫu, Thiên Di thì hình khắc, dễ bị phạt, bị thương, phá tán tài sản tổ nghiệp).
[Giả như Hình Kị Hỏa Linh thủ ở cung Thiên Di, cung Phụ Mẫu, tất sẽ là người có Thân thể tàn tật, phá đãng tổ nghiệp, là mệnh chủ bôn ba vất vả lao lực vậy.]
Hình Sát hội Liêm Trinh ư Quan Lộc, gia nữu nan đào,
(Hình Sát và Liêm Trinh hội ở Quan Lộc thì gông xiềng bắt bớ là khó tránh)
[Giả như Hình Sát Liêm Trinh thủ ở Quan Lộc cung, lưu niên nhị hạn đến đó, thì nếu không gặp họa hạn thì xác định là gặp hình pháp vậy.]
Quan Phù giáp Hình Sát ư Thiên Di, ly hương tảo phối.
(Quan Phù giáp với Hình Sát ở Thiên Di thì đi xa kết duyên chồng/vợ).
[Giả như Lưu niên Quan Phù cùng với Quan Phủ (gốc) giáp với Hình Sát ở cung Thiên Di, Thái Tuế tiểu hạn mà đến đó, tất sẽ gặp hình khắc, truất giáng, ly tổ, ly hương kết hôn.]
Thiện Phúc cư Không vị, Thiên Trúc sinh nhai.
(Thiên Cơ, Thiên Đồng đóng vào chỗ Không Vong thì dễ đi tu)
[Giả như Thân Mệnh cư ở nơi Không Vong, có Thiên Cơ, Thiên Đồng tam hợp chính chiếu tất sẽ chủ người theo tăng đạo. Phùng cát tinh thì phúc hậu, phùng ác tinh thì xác định là số tăng đạo, không được đẹp vậy.]
Phụ Bật đơn thủ Mệnh cung, ly tông thứ xuất.
(Tả Phụ hoặc Hữu Bật độc thủ ở mệnh là rời bỏ quê quán tổ tông, nếu là chi thứ trong Họ mà ko phải dòng trưởng thì thậm chí còn có thể đổi họ, còn có thể do người vợ thứ, thiếp sinh ra).
[Giả như Thân Mệnh vô chính diệu, chỉ có Tả Phụ hoặc Hữu Bật thủ thì ly tổ ly tông, là con của thứ thiếp thì còn được luận là đẹp.]
Thất Sát lâm ư Thân Mệnh gia ác sát, tất định tử vong.
(Thất Sát + hung sát tinh nơi Thân Mệnh là số chết yểu).
[Giả như Mệnh tọa Thất Sát, lưu niên Thái Tuế Hình Kị xâm phạm thì tất sẽ chủ tai họa bệnh tật, quan tụng thị phi khẩu thiệt mà luận.]
Linh Dương hợp ư Mệnh cung ngộ Bạch Hổ, tu đương hình lục.
(Linh (hỏa) Kình (đà) hội hợp ở Mệnh gặp Bạch Hổ là phải chịu lăng nhục, hình phạt, tra tấn).
[Kình Linh Hình Sát tọa ở Mệnh cung, hạn lưu niên gặp Bạch Hổ đến đóng thì năm đó tất sẽ chủ quan phi, kiện cáo, nếu như phá tài thì giảm nhẹ tai họa.]
Quan Phủ phát ư cát diệu,
(Quan Phủ mà thấy các Cát tinh thì hay)
Lưu Sát phạ phùng Phá Quân.
(Lưu niên sát tinh e ngại gặp Phá Quân vì dễ tai họa ập đến).
[Hình Kị Kình Hỏa mà thủ ở Thân Mệnh, vận gặp cát diệu thì phát tài, lưu niên thái tuế tiểu hạn mà gặp ác diệu thì tất sẽ gặp hung hiểm tai nạn vậy.]
Dương Linh bằng Thái Tuế dĩ dẫn hành, Bệnh Phù Quan Phù giai tác họa.
(Kình Đà nhờ vào Thái Tuế mà dẫn động lưu hành, Bệnh Phù và Quan Phù đều là tác nhân gây họa).
[Giả như Thân Mệnh gặp Kình Linh Hỏa tọa thủ, lưu niên Thái Tuế gặp chúng tác họa vậy, như Mệnh có phạm vào Bệnh Phù, Quan Phù, Thái Tuế mà đến cũng chủ quan phi khẩu thiệt.]
Tấu Thư Bác Sĩ dữ lưu Lộc, tận tác cát tường.
(Tấu Thư Bác Sĩ cùng Lưu Lộc Tồn đều tạo ra sự hết sức tốt lành).
Lực Sĩ Tướng Quân đồng Thanh Long, hiển kỳ quyền thế.
(Lực Sĩ, Tướng Quân và Thanh Long là hiển lộ về sự quyền lực, quyền thế).
Đồng tử hạn như thủy thượng phao ẩu,
Lão nhân hạn tự phong trung nhiên chúc,
Ngộ sát vô chế nãi lưu niên tối kị.
(Hạn của trẻ nít như là bọt bèo trên mặt nước
Hạn người già tựa đốm lửa giữa gió lộng
Lưu niên hạn gặp phải sát tinh mà không có cát tinh chế giải thì dễ mất mạng).
[Đó là đều nói về lưu niên hạn gặp các sao vậy!]
 
95. Chỉ dẫn về phép luận Thân Mệnh 12 cung cát hung tinh
Một. Mệnh cung
Tử Phủ Nhật Nguyệt là thượng quý
Liêm Vũ Cự phối Văn Khúc
Thiên Cơ Tả Hữu Lộc Tướng Lương
Mệnh lý mà gặp nhiều phú quý
Dương, Đà, Sát, Phá, Hỏa Linh trung,
Thiên Sứ, Thiên Thương, Địa Kiếp Không,
Nếu mà Mệnh cung cư hãm địa,
Bôn ba yểu tử chủ bần cùng.
Tử Vi hình mạo đôn hậu, mặt đới sắc đỏ tía, nhập miếu phú quý song toàn, không nhập miếu thì luận là bình thường, nếu có thêm sát tinh thì hợp với tăng đạo.
Thiên Cơ miếu vượng chủ người tính gấp gáp, lương thiện, có năng lực làm việc, suy xét kỹ càng tìm hiểu cặn kẽ, nếu như hóa cát thì phú quý, hãm địa thì thường gian trá, luận là bình thường.
Thái Dương miếu tam phương có cát củng chiếu thì phú quý, hãm địa thì bình thường yểu chiết, dù sao cũng là người thông minh.
Vũ Khúc miếu địa thì mưu lược lắm tài năng, có duyên phận với công danh, thêm sát tinh thì phong lưu hoặc theo tăng đạo.
Thiên Đồng miếu vượng thông minh, tinh thông văn nghệ, bác học đa năng cơ xảo, phú quý cao thọ, nếu chẳng quý thì cũng chủ đại phú. Hãm địa thì quỷ quyệt đa dục mà miệng vẫn nói lời nhân nghĩa.
Liêm Trinh tính tình cương trực liêm khiết, thẳng thắn không nể nang lễ nghĩa, gặp cát cũng chủ hiếu học những cái cổ xưa, miếu vượng thì phú quý, hãm địa thì bình thường.
Thiên Phủ là người thông minh, môi hồng răng trắng, tiết hạnh cao thượng, đa học đa năng, miếu vượng thì phú quý, hãm địa có thêm sát tinh thì làm nghề khéo mà an thân.
Thái Âm chủ người thanh tú sáng suốt, ân cần đôn hậu, thanh nhàn nho nhã, miếu vượng thì phú quý, hãm địa thì nghèo khổ yểu tử.
Tham Lang chủ người thẳng tính, phong lưu háo sắc, miếu vượng thì phú quý, như có thêm Hỏa Linh thì càng thêm tốt đẹp đại quý, nếu hãm địa thì bình thường, làm nghề khéo an thân.
Cự Môn miếu vượng phú quý, hãm địa thêm sát tinh thì làm việc đảo điên, việc lớn ít có thành tựu, tính tình thất thường, thích vặn vẹo bắt bẻ đúng sai, cả đời loay hoay với câu chữ miệng lưỡi bàn cãi.
Thiên Tướng miếu vượng thì cơm áo có thừa, là người đôn hậu hòa bình, thông minh tú lệ, được phú quý, hãm địa thì bình thường.
Thiên Lương chủ người ổn trọng, miếu vượng phú quý phúc thọ, hãm địa thì bình thường.
Thất Sát là người trầm ngâm, tính cương ngạnh, miếu vượng chủ phú quý, hãm địa thì nghèo khổ chết non, hình khắc lục thân.
Phá Quân miếu vượng phú quý, hãm địa bình thường cô đơn nghèo khổ, với người khác khó hóa hợp, thường chiêu chuốc thị phi.
Tả Phụ miếu vượng phú quý, rộng lượng khoan dung, vợ chồng hòa hợp, con cái cũng tốt, hãm địa cũng được bình ổn.
Hữu bật miếu vượng thì phát đạt tiền tài, là người tuấn tú, vợ chồng hiền thục, con cái quý hiển, siêu quần xuất chúng, nếu như đơn thủ hãm địa thì bình thường.
Văn Xương miếu vượng phú quý, là người tuấn tú, có chí đọc sách, hãm địa bình thường.
Văn Khúc chủ người đa học đa năng, miếu vượng phú quý, hãm địa thì chết non.
Khôi Việt chủ phú quý, người thường giàu có mà lại gần quý nhân.
Lộc Tồn là người trọng hậu, miếu vượng phú quý, tay trắng khởi nghiệp, hãm địa bình thường.
Hỏa Linh miếu vượng tính cương cường, hãm địa thì bần tiện, có mẹ nuôi mẹ kế thì thêm thọ, theo tăng đạo thì được phúc.
Địa Kiếp chủ người tính gấp gáp, chẳng tốt lành gì.
Địa Không chủ người tính tình thất thường, hay bảo thủ cố chấp, khó giữ được tổ nghiệp.
Kình Dương chủ hình thương, có nhiều cát thì còn tốt, hãm địa nhất định chiêu chuốc hung.
Đà La nhập miếu chủ quý phát đạt, hãm địa thì cô đơn nghèo khổ, tâm sự day dứt.
Thiên Hình chủ hình khắc.
Thiên Diêu nhập miếu chủ phong lưu, hãm địa thì đam mê tửu sắc.
Khoa Quyền Lộc đắc địa chủ phú quý, lạc hãm cũng bình thường.
Hóa Kị chủ cả đời lắm tai vạ, chẳng toại lòng, đắc địa thì bình thường.
Hai. Huynh Đệ
Tử Vi đắc địa Lộc Văn hòa,
Phủ Tướng Đồng Lương Tả Hữu đa,
Tham Vũ Hỏa Linh Liêm Sát Phá,
Hãm cung khỏi cần hỏi Dương Đà,
Phủ Tướng Đồng Lương anh em hòa,
Âm Dương Tả Hữu Lộc Văn đa,
Thiên Cơ Tham Lang không đồng lòng,
Hỏa Linh Sát Phá lại đến cùng.
Tử Vi hội Xương Khúc thì có 5 người (anh em), thêm Kình Đà Thất Sát Hỏa Linh, khiến cho cả 2 phía đều phá lẫn nhau, chẳng đắc lực trợ giúp, lại chủ có anh em dị bào.
Thiên Cơ miếu vượng có hai ba người anh em được hiển quý, hãm địa chỉ có 1 người, lại cũng chủ có anh em dị bào.
Thái Dương chủ có ba người, hãm địa chủ khắc nhau khó ở cùng, thêm tứ sát thì bất hòa.
Vũ Khúc chủ có hai người mà một người trong đó có lực, thêm Tứ sát Phá Quân Thất Sát chủ có anh em dị bào, dĩ nhiên cũng luận là không hòa hợp.
Thiên Đồng chủ có năm người, thêm Tứ sát thì khắc 2 người, gặp Thiên Lương thì chủ chị em gái chiêu được hiền phu.
Liêm Trinh miếu vượng chủ có hai người đắc lực, nhàn cung hãm địa thì khắc, thêm cát tinh thì một người kém hòa thuận.
Thiên Phủ miếu vượng chủ có năm người, thêm Tả Hữu Khúc Xương thì đắc lực, thêm Thất Sát Vũ Khúc thì chiêu oán, thêm Tứ Sát thì được hai người, hãm thì có anh em dị bào, cát vượng mà có thêm sát cũng khắc, ở nhàn cung thì anh em không sống gần nhau.
Thái Âm chủ có bốn năm người, hãm địa thêm sát thì không đắc lực, cũng có ba người.
Tham Lang miếu vượng có ba người, nhàn cung hãm địa chủ khắc nhau chẳng sống gần nhau, lại chẳng đồng lòng, kém hòa thuận, nếu người do vợ lẽ sinh ra thì lại cát.
Cự Môn chủ có hai ba người kém hòa thuận, nhập miếu mà có cát thêm Xương Khúc Tả Hữu thì đắc lực và hòa thuận.
Thiên Tướng có ba năm người, thêm Sát Kị thì ít người mà lại kém hòa thuận, khác mẹ, có cát tinh thì thân thiết, có Khôi Việt thì chủ anh em hiển quý.
Thiên Lương cô đơn chỉ được chị em gái, cùng với Thiên Đồng Tả Hữu nhiều cát tinh thì có hai người, thêm Kình Đà Hỏa Linh thì khắc.
Thất Sát chủ cô khắc, chỉ có chị em gái, thêm cát tinh thì có được một người, hợp với người anh em dị bào.
Phá Quân chủ khắc, thêm cát thì có hai ba người nhưng vẫn bất hòa, thêm Hỏa Kình thì cô độc.
Tả Phụ chủ có bốn năm người, thêm Phủ Khúc Xương cũng Hữu Bật thì đắc lực, thêm sát tinh chỉ có hai người.
Hữu Bật chủ có ba người, thêm Sát Vũ Đà HỎa thì chủ khắc và chẳng có lực, có anh em dị bào.
Văn Xương chủ có năm người, thêm Phủ Khúc Tả Hữu thì đắc lực, thêm Kình Đà thì xung khắc.
Văn Khúc chủ có năm người, thêm cát thì đắc lực, thêm Thất Sát Tứ Sát xung khắc bất hòa.
Hỏa Linh miếu vượng có hai ngườinh ưng không đắc lực, ở nhàn cung thì có một người nhưng hình khắc cô độc.
Kình Dương tuy có anh em nhưng anh em không tốt chủ tán bại gia đình, bất hòa hình khắc.
Đà La chủ với anh em hình khắc bất hòa.
Thiên Diêu chủ hình thương bất hòa.
Không Kiếp chủ không có anh em, thêm cát nhiều thì có.
Lộc Quyền Khoa Khôi Việt chủ anh em có người hiển quý.
Ba. Phu Thê
Tử Phủ Đồng Lương và Tả Hữu,
Lộc Văn Nhật Nguyệt lưỡng tương nghi,
Tham Dương Thất Sát vào tam vị,
Linh Vũ Liêm Đà phu phụ ly.
Tử Vi chủ nam có vợ hiền, nữ có chồng hiển vinh, tề gia nội trợ vượng phu, có Kình Dương thì lấy chồng là trưởng hoặc hơn tuổi.
Thiên Cơ chủ nam có vợ nhỏ tuổi, tính cương, cưới sớm, nữ thì chủ lấy chồng là trưởng hoặc hơn tuổi, thêm Cự Hỏa Hình Kị thì bất hòa và sống xa nhau.
Thái Dương chủ vợ chồng hòa thuận, thêm tứ sát thì nam nữ đều khắc người hôn phối, nam chủ đa thê.
Vũ Khúc chủ nam có vợ tính gấp gáp, nữ chủ có chồng hiển quý, thêm tứ sát thì khắc hại, sống xa nhau.
Thiên Đồng chủ nam có vợ nhỏ tuổi, thông minh đẹp đẽ, cưới sớm, nữ chủ lấy chồng là trưởng hoặc hơn tuổi, vợ chồng hòa thuận tới già, hãm địa thì chủ hình khắc.
Liêm Trinh chủ nam khắc 3 vợ, nữ khắc 3 chồng, thêm tứ sát thì không hòa hợp, sống xa nhau.
Thiên Phủ chủ nam có vợ nhỏ tuổi, thông minh, nữ chủ chồng là trưởng hoặc hơn tuổi, thêm tứ sát chủ hình khắc, chậm muộn.
Thái Âm chủ nam có nhiều vợ thông minh đẹp đẽ, nữ chủ có chồng là con trưởng hoặc hơn tuổi, cưới sớm, nếu lạc hãm thêm hung sát thì khắc chồng khắc vợ.
Tham Lang chủ nam lấy vợ muộn, nếu lấy sớm thì sẽ khắc, thêm tứ sát thì sinh ly tử biệt, nữ chủ chồng là con trưởng hoặc hơn tuổi, hôn nhân chậm muộn.
Cự Môn chủ nam hình khắc vợ, người tính cương thì có thể hợp, nữ lấy chồng lớn tuổi hoặc là con trưởng thì có thể hợp. Nam gặp Lộc Quyền Xương Nguyệt thì chủ có thiếp, thêm tứ sát gặp Xương thì chủ khắc và ly biệt.
Thiên Tướng chủ đã thân quen từ trước mà nên duyên, nam nữ đều cát lợi, nam hợp vợ là con trưởng hoặc hơn tuổi, cưới sớm, không có sát tinh thì hài hòa đến già, thêm Kình Đà thì khắc.
Thiên Lương chủ nam có vợ là con trưởng hoặc hơn tuổi, hiền hậu nhưng tính cương cường, nữ chủ lấy chồng là con trưởng hoặc hơn tuổi tính cương, thêm quyền lộc thì cát lợi, thêm sát thì kém hòa thuận, có hình khắc.
Thất Sát chủ nam nữ đều khắc vợ chồng, lấy thật muộn thì cát lợi, thêm tứ sát thì nam khắc 3 vợ, nữ khắc 3 chồng, kém hòa thuận chẳng đẹp.
Phá Quân chủ nam nữ đều khắc, hợp cưới thật muộn, thêm tứ sát chủ xa cách, không có trợ lực của người hôn phối.
Tả Phụ chủ nam có vợ nhỏ tuổi, đôn hậu thông đạt, thấy Xương Khúc thì dung mạo đẹp, thấy Cơ Nguyệt thì nhiều vợ, nữ chủ chồng cát lợi, thêm tứ sát thì hình khắc.
Hữu Bật chủ nam có cợ thông minh tính cương, thấy Xương Khúc thì dung mạo đẹp, thấy Cơ Nguyệt thì nhiều vợ, nữ có thêm hình sát thì khắc chồng.
Văn Xương chủ nam có vợ nhỏ tuổi, thông minh đẹp đẽ, lại cũng chủ nhiều (vợ), thấy Khúc Cơ Đồng Cự thì dung mạo đẹp, thêm tứ sát thì thì khắc 3 vợ. Nữ chủ có chồng phú quý, thêm tứ sát nhưng “có đối” thì không bị hình khắc (QNB chú: nguyên văn là “hữu đối bất hình” 有對不刑, không rõ chữ “đối” ở đây ám chỉ nghĩa như thế nào. Có lẽ là ám chỉ lực lượng đối trọng với tứ sát là các cát tinh đến cứu giải. Độc giả lưu ý).
Văn Khúc chủ nam có vợ đẹp thông minh, cưới sớm, nữ chủ lấy chồng là con trưởng hoặc hơn tuổi, thấy Quyền Lộc Xương Cơ Nguyệt thì nam nhiều vợ, thêm tứ sát thì chủ khắc khẩu.
Lộc Tồn chủ nam nữ đều chậm hôn nhân nhưng cát lợi, thêm sát thì làm thiếp, có tư sát thì tất sẽ hình khắc.
Kình Đà nhập miếu chủ cát lợi, không nhập miếu thì khắc, thêm tứ sát Cự Cơ Vũ Sát thì sinh ly.
Hỏa Linh chủ nam nữ đều khắc vợ chồng, cưới muộn thì hôn nhân cát, thấy Dương Đà Thất Sát Cự Môn cũng hình khắc
Kiếp Không Kị miếu vượng thì nam nữ đều có hôn nhân cát lợi, thấy Sát Phá Liêm Tham thì hình khắc.
Lộc Quyền Khoa Khôi Việt chủ nam lấy vợ con nhà quan chức, nữ lấy chồng sang quý.
Bốn. Tử Tức
Tử Phủ Đồng Lương Vũ Khúc nhiều,
Liêm Trinh Tả Hữu điểm ngọc đẹp,
Cự Dương Phá Sát hại con đầu,
Lộc Tồn Thất Sát một hai nhánh,
Tham Dương Hỏa Linh định tổn thương,
Gặp chúng mừng vui tất thất thường,
Cơ Tướng ít con cuối đời ấy,
Kỵ Đà tất định ở ngoài nhà.
Tử Vi chủ có 3 nam 2 nữ, thấy Tả Hữu Xương Khúc chủ quý hiển, thêm Thất Sát thì có 2 con, nếu gặp Tứ Sát thì con vợ bé sẽ cát lợi.
Thiên Cơ chủ con của vợ bé hoặc con gái sẽ đắc lực, hoặc con gái tuyển được chồng tốt, thêm cát thì có 2 con, thêm tứ sát thì hình khắc con.
Vũ Khúc chủ khắc, thêm cát chủ một con tình cảm, con gái đắc lực, đến già thì được hai con do vợ bé sinh ra.
Thiên Đồng chủ nam nữ đều có 5 người, có cát thì thêm quý, gia tứ sát thì chỉ có 2 người đắc lực, thấy Lương Không thì chủ cô đơn nhưng vẫn được quý.
Thiên Phủ chủ nam nữ đều có 5 người, thêm Thất Sát Vũ Khúc thì chủ có 2 người, hợp với con do vợ lẽ sinh ra, thêm tứ sát thì không đắc lực.
Thái Âm miếu vượng chủ có 3 con, hãm địa chủ cô đơn lại cũng chẳng đắc lực, con do vợ lẽ hoặc con gái thì cát lợi, hoặc chủ có hai ba đứa dị bào, nếu độc cư cung Mão cũng có 3 con.
Tham Lang miếu vượng chủ nam nữ có 4 người, hãm địa cô khắc 1 con, là con vợ lẽ cũng không được đắc lực.
Cự Môn chủ nam nữ có 2 người, thêm tứ sát thfi khắc, thấy Thiên Đồng Tả Hữu thì con cái đắc lực thân thiết, con vợ lẽ phụng dưỡng tuổi già, nếu như hội Cơ Tả Hữu thì cũng có 5 con.
Thiên Tướng chủ 3 người, con gái đắc lực, nếu như gặp Thất Sát Phá Quân thì con muôn hoặc con do vợ lẽ sinh ra lại cát lợi.
Thiên Lương hợp sinh con gái đầu lại đắc lực, thấy Tả Hữu Xương Phủ thì có con do vợ lẽ sinh ra đắc lực, nếu như thêm tứ sát thì không đắc lực.
(thiếu Thất Sát)
Phá Quân chậm muộn khắc con, có con gái đắc lực, thêm tứ sát thì cô đơn, có cũng không đắc lực, nếu gặp cát tinh thì có 2 con do vợ lẽ sinh ra.
Tả Phụ chủ nam nữ có 5 người, thêm Xương Khúc Hữu Bật thì quý mà đắc lực, thêm Đà Hỏa thì có 2 người nhưng cuối đời hình thương.
Hữu Bật chủ nam nữ có 3 người, thêm Sát Vũ Hỏa Đà thì khắc hoặc có 1 người không đắc lực.
Văn Xương chủ có 5 người, thêm Khúc Phủ Tả Hữu chủ quý, thêm tứ sát thì khắc, có 2 con đưa tiễn tuổi già.
Văn Khúc chủ nam nữ 5 người, thêm cát thì đắc lực, thêm sát thì khắc.
Lộc Tồn chủ cô đơn con do vợ lẽ sinh ra, con gái đắc lực, gặp cát thì có một người.
Dương Đà chủ cô đơn, có cũng không đắc lực, con gái do vợ lẽ sinh ra thì đắc lực.
Hỏa Linh chủ cô khắc, thêm cát thì có một con, con gái do vợ lẽ sinh ra đắc lực.
Kiếp Không Hóa Kị chủ không có con.
Lộc Quyền Khoa Khôi Việt chủ sinh quý tử.
Năm. Tài Bạch
Tử Phủ Tướng Liêm Lộc đầy kho,
Âm Dương Tả Hữu và Tham Lang,
Dương Đà Liêm Sát trung niên có,
Cơ với Hỏa Linh Không Kiếp nghèo.
Tử Vi chủ giàu có ngàn vạn rương hòm, gặp sát thì nam sau mới dễ, thêm tứ sát thì trước dễ sau khó,
Thiên Cơ tay trắng lập nghiệp, tài lộc sung túc, trung phá hậu thành, nghề khéo phát tài.
Thái Dương tài bạch thinh vượng, hãm địa lao lực vất vả kiếm tiền.
Vũ Khúc nhập miếu hóa cát, trong náo nhiệt phát tài, tay trắng dựng nghiệp, hãm địa thêm sát thì tiền đến tiền đi.
Thiên Đồng tay trắng thành nghiệp, tài bạch cuối đời tụ, hãm địa thì hao phá.
Liêm Trinh thành bại thất thường, trước khó sau dễ.
Thiên Phủ tài bạch dồi dào, điện trạch rộng lớn, gặp cát tinh thì rất nhiều tiền tài.
Thái Âm miếu vượng phú quý nhiều tiền tài, hãm địa thành bại bất nhất cuối đời khó tụ tài.
Cự Môn thành bại bất nhất, trong náo nhiệt tụ tiền tài, trước khó sau dễ, thêm Kình Đà cũng thế, thấy Kiếp Không thì tiền tài không tụ.
Thiên Tướng tài bạch sung túc, thêm tứ sá thì thành bại bất nhất.
Thiên Lương nhập miếu thì tài bạch thành tựu, thêm tứ sát thì trước khó sau dễ.
Thất Sát nhập miếu thì trong náo nhiệt tiến tài tăng của, hãm địa thì thành bại bất nhất.
Phá Quân thì tiền tài không tụ, thêm tứ sát thì gian khổ kiếm tiền, hoạnh thành hoạnh phá, nếu như thêm cát tinh thì có một lần phát như vũ bão.
Văn Xương nhập miếu tài của dồi dào, hãm địa hap phá bất nhất.
Văn Khúc cũng đoán như thế.
Lộc Tồn tiền tài đầy kho, thêm sát thì trước khó sau dễ.
Hỏa LInh chủ tán tài lao khổ, nhập miếu thì phát tài.
Tả Hữu Lộc Quyền Khoa Khôi Việt đều cát lợi.
Sáu. Tật Ách
Tử Phủ Đồng Xương không Tả Hữu,
Dương Đà Thất Sát da thịt đau,
Nam nữ tứ sát hưu phùng nguyệt,
Từ lúc trong nôi tật ách nhiều.
Tử Vi bình sinh gặp nhiều cát ít hung, nếu có bệnh tật tất sẽ gặp lương y.
Thiên Cơ chủ nhiệt độc thấp khí, thêm Hỏa Đà thì có tật ở mắt và tứ chi.
Thái Dương chủ tai ách phong hàn ẩm thấp, thêm Kình Đà hãm địa thì có tật ở mắt.
Vũ Khúc miếu thì ít tai nạn, hãm địa thì tứ chi có tật, có bệnh phong đàm, thêm Thất Sát Tứ sát thì bị bệnh trĩ, ghẻ lở mụn nhọt.
Thiên Đồng chủ tai ách về bệnh phong tà hàn nhiệt, khí tật, thêm cát thì bình an.
Liêm Trinh chủ có tật ở eo, chân, mắt, có bệnh trĩ, nhập miếu có thêm cát tinh thì bình an.
Thiên Phủ cát lợi, dẫu có tai cũng được cứu.
Thái Âm chủ tai ách về khí huyết, thêm tứ sát thì chủ tật bệnh hàn nhiệt, hãm địa chủ đàm hỏa.
Tham Lang nhập miếu ít tai ách, hãm địa thì có tật ở eo, chân, mắt, có bệnh trĩ, thêm Hỏa Linh thì mờ mắt
-còn tiếp-
Cùng học tử vi đẩu số với hocvienlsyso.org

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top