Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tự học tử vi đẩu số bài 13: an các sao theo tháng sinh

Tự học tử vi đẩu số bài 13: an các sao theo tháng sinh

GỒM CÓ CÁC SAO SAU:

1. Tả Phụ – Hữu Bật:
2. Thiên Hình – Thiên Riêu – Thiên Y
3. Thiên Giải – Địa Giải – Giải Thần
 An bộ sao Tả Phụ – Hữu Bật
• Sao Tả Phụ− Bắt đầu từ cung Thìn, kể là tháng Giêng, đếm theo chiều thuận, đến tháng sinh, ngừng lại ở cung nào, an Tả Phụ ở cung đó.
• Sao Hữu Bật − Bắt đầu từ cung Tuất, kể là tháng Giêng, đếm theo chiều nghịch, đến tháng sinh, ngừng lại ở cung nào, an Hữu Bật ở cung đó.
 An bộ sao Thiên Hình – Thiên Riêu – Thiên Y
• Thiên Hình: Bắt đầu từ cung Dậu, kể là tháng Giêng, đếm theo chiều thuận đến tháng sinh, ngừng lại ở cung nào, an Thiên Hình ở cung đó.
• Thiên Diêu (Riêu): Bắt đầu từ cung Sửu, kể là tháng Giêng, đếm theo chiều thuận đến tháng sinh, ngừng lại ở cung nào, an Thiên Diêu ở cung đó.
• Thiên Y: Thiên Riêu ở cung nào, an Thiên Y ngay ở cung đó.
 An bộ sao Thiên Giải – Địa Giải – Giải Thần
• Thiên Giải: Bắt đầu từ Thân, kể là tháng Giêng, đếm theo chiều thuận đến tháng sinh, ngừng lại ở cung nào, an Thiên Giải ở cung đó.
• Địa Giải: Bắt đầu từ cung Mùi, kể là tháng Giêng, đếm theo chiều thuận đến tháng sinh, ngừng lại ở cung nào, an Địa Giải ở cung đó.
• Giải Thần: Phượng Các ở cung nào, an Giải Thần ở cung đó.

Leave a comment

0.0/5