Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ý nghĩa cơ bản của 64 quẻ trong kinh dịch

QUẺ Ý NGHĨA   QUẺ Ý NGHĨA
1 CÀN
(thuần Càn)
Trời
Đức tính cương kiện
33 ĐỘN Trốn tránh đi
2 KHÔN
(thuần Khôn)
Đất
Đức tính nhu thuận
34 ĐẠI TRÁNG Lớn mạnh
3 TRUÂN Đầy
Khó khăn, gian nan
35 TẤN Tiến lên
4 MÔNG Non yếu
Mù mờ
36 MINH DI Thương tổn
5 NHU Những thứ cần thiết (nhu cầu)
Chờ đợi
37 GIA NHÂN Người nhà
6 TỤNG Kiện cáo 38 KHUÊ Chống đối, chia lìa
7 Đám đông
Quân đội
39 KIỂN Gian nan, hiểm trở, khó khăn
8 TỶ Gần gũi
Liên lạc
40 GIẢI Gỡ
Cởi
Tan
9 TIỂU SÚC Nuôi (mục súc)
Chứa (súc tích)
Ngăn lại, kiềm chế
41 TỔN Thiệt hại
Giảm đi
10 Cái nền của đức
Cung kính
Thận trọng
Trật tự
42 ÍCH Tăng lên
(tăng tiến cái đức)
11 THÁI Yêu thích
Tốt
43 QUẢI Nứt vỡ
Quyết liệt
12 Bế tắc 44 CẤU Gặp gỡ
(Tiểu nhân lúc mạnh, đừng thân với nó)
13 ĐỒNG NHÂN Cùng chung với người, đồng tâm cùng người 45 TỤY Nhóm họp
Hội tụ
14 ĐẠI HỮU Sở hữu lớn 46 THĂNG Đi lên
15 KHIÊM Cái cán của đức
Hạ mình, khiên tốn
47 KHỐN Khốn đốn
16 DỰ Vui vẻ, sung sướng 48 TỈNH Giếng
(chỗ thấp hơn hết)
17 TÙY Theo 49 CÁCH Thay đổi, cải cách
18 CỔ Công việc làm, đổ nát
Đổ nát thì phải sửa
50 ĐỈNH Cái vạc nấu ăn
19 LÂM Lớn
Tới (lâm chung)
51 CHẤN
(thuần Chấn)
Sấm
Trưởng nam
20 QUÁN
(Quan)
Xem xét
Quan sát
52 CẤN
(thuần Cấn)
Núi
Ngừng lại
21 PHỆ HẠP Ăn, cắn 53 TIỆM Tiến dần dần
22 Văn vẻ, rực rỡ 54 QUY MUỘI Quay về
23 BÁC Bóc mòn
Tiêu mòn dần
55 PHONG Thịnh vượng
24 PHỤC Cái gốc của đức
Trở lại, khôi phục thiên lý
56 LỮ Bỏ nhà đi tha phương
25 VÔ VỌNG Không làm điều càn bậy nữa 57 TỐN
(thuần Tốn)
Gió thuận
Nhập vào
26 ĐẠI SÚC Chứa đựng lớn 58 ĐOÀI
(thuần Đoài)
Đầm
Hòa duyệt vui vẻ
27 DI Dưỡng nuôi, nuôi sống 59 HOÁN Lìa
Tan vỡ
28 ĐẠI QUÁ Lớn quá
Quá mức nhiều
60 TIẾT Tiết chế
29 KHẢM
(thuần Khảm)
Sụp
Hiểm
61 TRUNG PHU Có đức tin
30 LY
(thuần Ly)
Lệ thuộc, dựa vào
Sáng
Rời xa
62 TIỂU QUÁ Lỗi
Vượt ra ngoài cái mức vừa phải
31 HÀM Trai gái giao cảm 63 KÝ TẾ Đã vượt qua, đã hoàn thành
32 HẰNG Cái bền của đức
Lâu dài, thường hằng, không thay đổi
64 VỊ TẾ Chưa xong
Chưa hết

Leave a comment

0.0/5