Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sự hình thành Ngũ quỷ, tuyệt mệnh lục sát trong phong thủy

Sự hình thành Ngũ quỷ, tuyệt mệnh lục sát trong phong thủy

Các sao xấu trong Đông tứ trạch và Tây tứ trạch trong phong thủy: Ngũ quỷ, Tuyệt Mệnh, Lục sát

Nguyên văn:

Thuần âm thuần dương tương khắc là Ngũ quỷ
Âm khắc âm, dương khắc dương, lại thuần dương tương sanh, thuần âm tương sinh, không phải Tuyệt mệnh cũng là Lục sát.
Đó là Đông, Tây tứ trạch tập hợp lại để xem

Giải thích:

Sao xấu trong phong thủy cửu tinh là chỉ sao Ngủ quỷ, Tuyệt mệnh và Lục sát, phần này sẽ trính bày và phân tích về tính các hung của chúng.

Ngũ quỷ:

Nguyên văn nói: “thuần âm thuần dương tương khắc là Ngũ quỷ” nghĩa là , hai quẻ cùng là thuần âm hoặc là thuần dương. Đồng thời có mối quan hệ sinh khắc với nhau gọi là Ngũ quỷ.
Như Càn và Cấn đều là quái dương: Càn là dương Kim, Chấn là dương Mộc, Kim khắc Mộc, nên Càn Chấn là Ngũ quỷ
Ly và Đoài đều là quẻ âm, Ly là hỏa, Đoài là kim, hỏa khắc kim, nên Ly và Đoài là ngũ quỷ. Cấn Khảm đều là quẻ dương, Cấn thuộc thổ, Khảm thuộc thủy, thủy thổ tương xung, nên cấn khảm là ngũ quỷ.
Trong 2 quẻ cùng là ngủ quỷ, quẻ khắc sẽ được gọi là Quan quỷ, đây chính là nguồn gốc của tên gọi Ngũ quỷ.
Sao ngũ quỷ là sao xấu đứng thứ 2 sau sao Tuyệt Mệnh.

Tuyệt Mệnh

Nguyên văn viết:”Dương khắc âm, âm khắc dương”, nghĩa là, trong hai quẻ, một quẻ là dương, một quẻ là âm, âm dương tương khắc. Hai quẻ này kết hợp với nhau tạo thành tuyệt mạng.
Như Càn là dương, Ly là âm, đồng thời Càn là Kim, Ly là hỏa, Hỏa khắc kim, âm hỏa khắc dương kim. Nên Càn Ly kết hợp với nhau là Tuyệt mệnh.
Cấn là dương Tốn là âm, Cấn là Thổ, Tốn là Mộc, mộc khắc thổ, âm mộc khắc dương thổ, nên Cấn Đoài kết hợp là Tuyệt mệnh.
Khảm là dương, Khôn là âm, Khảm thủy, khôn là thổ, thổ khắc thủy, âm thổ khắc dương thủy. Nên Khảm Khôn kết hợp thành Tuyệt mệnh
Ở đây cần nói thêm rằng, giữa hai quẻ là Ngũ quỷ của nhau cũng có quan hệ tương khắc, nhưng sao ở đây gọi là Tuyệt mệnh?
Bởi vì âm dương tương khắc, dương khắc âm, hoặc âm khắc dương thì phải khối đối phương đến cùng mới thôi. Do vậy gọi là Tuyệt mạng. Sao hung Tuyệt mệnh là sát tinh hung ác nhất trong Du niên cửu tinh.

Lục sát

Nguyên văn viết” Thuần dương tương sinh, thuần âm tương sinh” nghĩa là, hai quẻ hoặc đều là quẻ dương, đồng thời có mối quan hệ tương sinh với nhau, hoặc đều là quẻ âm và có mối quan hệ tương sinh với nhau.
Như Càn Khảm đều là quẻ dương, càn kim, khả thủy, kim sinh thủy, nên càn khảm đều là lục sát.
Khôn lý đều là quẻ âm, đông thời Khôn thổ, Ly hỏa, hỏa sinh thổ nên khôn ly đều lục sá.
Đoià tốn quẻ âm , đoài lim tốn thủy, kim sinh thủy, nên Đoài tốn đều là Lục sát
Từ đó có thể thấy, trong ứng dụng thực tế, hai quẻ là Lục sát của nhau vừa có tương sinh, vừa có tương khắc, do đó, không thể đồng loạt cho là tương sinh.
trích: dương trạch tam yếu

Leave a comment

0.0/5